Rzetelne biuro rachunkowe
to zysk dla Twojej firmy

-   U S Ł U G I   -

Moje biuro rachunkowe, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, oferuje szeroki pakiet usług.
Dokładny zakres realizowanych zadań każdorazowo omawiany jest z Klientem.

Poniżej przykładowe czynności, które mogę zaproponować w ramach usług biura.KSIĘGI  HANDLOWE / KPIR / RYCZAŁT

- kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
- terminowe i zgodne z przepisami i procedurami firmy ewidencjonowanie operacji gospodarczych
- prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych, np. ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia, przebiegu pojazdu, ewidencji podatku VAT
- rozliczenia z US, ZUS 
- sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT / deklaracji ZUS
- sporządzanie plików JPK
- wysyłka deklaracji / plików drogą elektroniczną przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Usługi dodatkowe

- pomoc w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia firmy wraz z wyborem optymalnej formy opodatkowania
- pomoc w zarejestrowaniu nowego podmiotu / działalności gospodarczej
- sporządzanie dokumentów związanych z otwarciem, zawieszeniem bądź zamknięciem i aktualizacją danych działalności gospodarczej, np. CEiDG, NIP, VAT-R, VAT-Z
- obsługa w zakresie prowadzonych kontroli podatkowych i skarbowych oraz kontroli z ZUS i PIP
- sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS, NBP
- sporządzanie deklaracji INTRASTAT
- przygotowywanie faktur, wezwań do zapłaty
- sporządzanie not korygujących
- tworzenie, na podstawie wskazanych przez klientów kryteriów, planów finansowych

Prowadzenie ksiąg handlowych

- księgowanie dokumentów w księgach handlowych
- prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych, np. ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia, przebiegu pojazdu, ewidencji podatku VAT
- opracowanie planu kont z uwzględnieniem specyfiki firmy
- 0pracowanie polityki rachunkowej w firmie
- sporządzanie bilansów oraz rachunków zysków i strat
- naliczanie podatku dochodowego i ustalanie wysokości zaliczek na podatek CIT
- sporządzanie rocznego zeznania podatkowego
- sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową
- prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu VAT oraz ustalanie wysokości tego podatku
- rozliczanie transakcji WNT, WDT, importu i eksportu
- kontrola stanu należności i zobowiązań, rozrachunków z kontrahentami
- kontrola i analiza sald kont syntetycznych i analitycznych, wysyłka potwierdzeń sald
- obsługa zadań związanych z gospodarką magazynową
- rozliczanie delegacji służbowych i zaliczek pracowników

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów

- księgowanie dokumentów w KPiR
- prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych, np. ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia, przebiegu pojazdu, ewidencji podatku VAT
- naliczanie podatku dochodowego i ustalanie wysokości zaliczek na podatek PIT
- sporządzanie rocznego zeznania podatkowego
- prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu VAT oraz ustalanie wysokości tego podatku
- rozliczanie transakcji WNT, WDT, importu i eksportu
- rozliczanie delegacji służbowych i zaliczek pracowników

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

- księgowanie dokumentów w uproszczonej ewidencji
- naliczanie zryczałtowanego podatku dochodowego PPE
- prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu VAT oraz ustalanie wysokości tego podatku
- rozliczanie transakcji WNT, WDT, importu i eksportu
KADRY / PŁACE / ZUS

Usługi dodatkowe

- sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń
- przygotowywanie różnego rodzaju umów / regulaminów wewnętrznych, np. umów dotyczących odpowiedzialności materialnej pracowników, regulaminów pracy, wynagradzania
- sporządzanie deklaracji dla PFRON

Obsługa kadrowa

- prowadzenie akt osobowych pracowników
- przygotowywanie dokumentów dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy) w oparciu o Kodeks Pracy
- obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło) w oparciu o Kodeks Cywilny
- prowadzenie ewidencji urlopowej
- prowadzenie ewidencji chorobowej
- sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
- prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich oraz szkoleń BHP

Obsługa płacowa i ZUS

- zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracownika, zgłaszanie zmian, korekt do ZUS
- rozliczanie zwolnień lekarskich, urlopów i innych nieobecności w wykonywaniu pracy
- sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
- sporządzanie deklaracji do ZUS  - DRA + załączniki
- naliczanie podatku od płac oraz sporządzanie rocznych deklaracji do US - PIT 4R, PIT 11


ROZLICZENIA  POZOSTAŁE

- rozliczenia PIT-ów rocznych osób fizycznych bez działalności gospodarczych
- inne rozliczenia w zależności od potrzeb Klienta- OBOWIĄZEK INFORMACYJNY -

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arito Us
ługi Księgowe Sylwia Dąbrowska ul.Nagodziców 3 m 7,
03-188 Warszawa, email: arito@arito.com.pl

1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania, realizacji umów na usługi księgowe przez Arito Us
ługi Księgowe Sylwia Dąbrowska , na podstawie art. 6 punkt 1a rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2. Dane osobowe będziemy przechowywać aż do czasu wycofania Pani/Pana zgody.

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.

4. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przygotowania oferty oraz realizacji umowy na usługi księgowe realizowane przez Arito Us
ługi Księgowe Sylwia Dąbrowska

6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Arito Usługi Księgowe
Sylwia Dąbrowska


ul. Nagodzic
ów 3 m 7
03-188 Warszawa

tel:  500 037 954
email:  arito@arito.com.pl
Copyright (c) 2018 wroniak.pl